A Lakberendezők Országos Szövetsége hivatalos pályázata

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: “Szabályzat”) célja, hogy a Lakberendezők Országos Szövetsége (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a. MaxCity Lakberendezési Áruház, II. Emelet 219.; elektronikus levelezési cím: losz@lakberendezok.hu, adószám: 18080234-2-13; továbbiakban: Adatkezelő) www.lakberendezok.hu oldalon elérhető honlapján keresztül megadott, illetve a honlapon tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél történő tagnyilvántartással kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az Érintetteket.
 
1. Fogalmak
Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Tagfelvételi eljárás: a belépési nyilatkozat kitöltésével a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása a az Adatkezelő részére.
Tagnyilvántartás: a tagok adatainak nyilvántartása a jogszabályokban előírtaknak megfelelően.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható olyan adat, melyből levonható az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
 
2.  Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok

2.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

2.2 Az Érintett tagfelvételi eljárása során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.
a honlapon történő, szolgáltatás igénybevételére, vagy pályázaton való részvételre irányuló regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat az Adatkezelő a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

2.3. Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot.

2.4. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni.

2.5. Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozó a Lakberendezők Országos Szövetsége által megbízott munkatárs, akinek munkaköri leírása az adatkezeléssel és -feldolgozással kapcsolatos szabályokat, gyakorlati eljárásokat és felelősségi köröket meghatározza.

2.6. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

2.7. Fentiek alapján az Adatkezelő a tagfelvételi eljárásban részt vevő Érintettek következő adatait kezeli:
a) magánszemély (tervező- és hallgató tag) esetében: név, lakcím, e-mail cím, esetleg weboldal, mobil- illetve vezetékes telefonszám, számlázási adatok. Ha a tervező tag cégként működik: vállalkozás neve, adószám vagy vállalkozói igazolvány száma.
További adatok:
Tervező tag estében: végzettséget igazoló dokumentum, mely az alábbi adatokat is tartalmazza: születési hely, idő, anyja neve.
Hallgató tag esetében: iskolalátogatási igazolás, mely az alábbi adatokat is tartalmazza:  születési hely, idő, anyja neve.
 b) cég esetében:
cég rövidített és teljes neve, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, székhely, levelezési cím, bemutatóterem vagy üzlet címe, általános telefonszám, fax szám, e-mail cím, weboldal címe,
cégvezető neve és beosztása, mobil telefonszáma és e-mail címe,
a kapcsolattartó neve és beosztása, mobil telefonszáma és e-mail címe.
További adatok: cégalapítás éve, foglalkoztatottak száma, importál-e terméket Magyarországra. Előző éves nettó árbevétele (a tagdíj mértékének megállapítása céljából).

2.8. Az Adatkezelő kezeli a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a jogszerű taggá nyilvánítás, a kapcsolattartás és a számlázás céljából elengedhetetlenek. Céges tagok esetén a fentieken kívül, a tagdíj mértékének megállapítása céljából szükséges adatokat is kezeli.
Az Adatkezelő a fentieken felül, szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az Érintettnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az Érintett tagfelvétele során kifejezetten hozzájárult.

2.9. Az Adatkezelő a honlapon történő regisztrációval, szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

2.10. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Érintettnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az Érintett megtilthassa.

2.11. Az Érintett a belépési nyilatkozat kitöltésével és/vagy a honlapon történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatainak azon részét, melyek kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra alkalmasak (e-mail cím, telefonszám), az Adatkezelő átadja az Érintettel való kapcsolattartás és kommunikáció, valamint elektronikus levélben, hírlevélben történő tájékoztatás, elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása  céljából. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

2.12. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő az Érintett adatait az alábbi feltételek mellett törli:
a tagfelvételi eljárás során megadott személyes adatok: a tagság megszűnése után 1 évvel
végzettséget igazoló dokumentumokon és iskolalátogatási igazolásokon szereplő további személyes adatok: a tagság megszűnése után 1 évvel
kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségi adatok:
tagság megszűnése esetén: a tagság megszűnése után 5 évvel,
pályázaton történő részvétel esetén: a pályázat lezárása után 1 évvel,
lakberendezési szolgáltatás igénybevételére történő regisztráció esetén: az adatok keletkezését követően legkésőbb 1 évvel.

2.13. Az Érintett adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja kielégítően teljesíteni vállalt szolgáltatásait az Érintett felé.

2.14. A szolgáltatást igénybe vevő Érintett a belépési nyilatkozatával elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Adatkezelő, és Adatkezelővel együttműködő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, meghatározott nyilvántartásból  az Adatkezelő haladéktalanul törli, és nem küld részére elektronikus hirdetést a továbbiakban. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

2.15. A Lakberendezők Országos Szövetsége tagjai számára bizonyos időközönként tájékoztató célú hírleveleket küld. Amennyiben tagjaink nem akarják a továbbiakban fogadni a hírleveleket, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezték.

2.16. A belépési nyilatkozattal, illetve a honlapon történő regisztrációval az Érintett elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációkor tett, és/vagy belépési nyilatkozata az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

2.17. Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti tagjait, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az Adatkezelő összes tevékenységére érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

2.18. Ha Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon szeretné felhasználni, ami eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesíti az Érintetteket, akiknek felajánlja azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

2.19. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

2.20. Az Érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a Lakberendezők Országos Szövetsége nem egészíti ki, és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta
összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott Érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

2.21. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

2.22. Tagjaink személyes adatainak biztonságáért minden szükséges lépést megteszünk, mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

2.23. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

2.24. Az Adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított, ellenőrizhető eredetű szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzítjük.
 
3.  Az Érintettek jogai

3.1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

3.2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

3.3. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az Adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

3.4. A valóságnak meg nem felelő adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

3.5. A személyes adatot törölni kell, ha:
kezelése jogellenes,
az Érintett kéri,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

3.6. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

3.7. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

3.8. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

3.9. Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.10. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
 
 
 
Kelt: Budapest, 2018. május 24.
 
 
 
Lakberendezők Országos Szövetsége
 
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
 | info@evlakberendezoje.hu | © evlakberendezoje.hu | lakberendezok.hu | Minden jog fenntartva.